Till LO-kongressen. Uttalande från Byggettans repskap


Byggettans representantskap - det högsta beslutande organet i avdelningen - oroar sig över den tvehågsna hållning som den högsta LO-ledningen visar, inför de påtryckningar som höga s-politiker har framfört.
Det finns all anledning för de valda ombuden på LO-kongressen att ta sig en allvarlig funderare på vad man ska rösta om. Jag tycker inte heller att de ursäkter som fackliga kamrater framfört vid tidigare omröstningar - att det är för krångligt att sätta sig in i - håller. Tycker man det har man gått på en mina, för det är verkligen inte alls mycket att läsa in.
Man ka vara medveten om att den nya konstitutionen - kalla det vad ni vill - ännu mer betonar de fyra friheterna, och det är bara för ombuden att fundera: är den fria marknadens villkor så okränkbara att sociala hänsyn och regelverk ska spolas bort? Detta är det enda detta handlar om.

Det finns många som vill krångla till det så man blir alldeles vindögd, men när man sopat bort allt annat är det vad som återstår att ta ställning till - och just detta är väl ändå frågor som angår de som är ombud på LO-kongressen?

Uttalande till LO-kongressen
Vi anser att LO:s hållning är tveksam inför Byggettans krav om att de svenska kollektivavtalen och den svenska modellen ska kunna bibehållas, innan en ratificering av Lissabonfördraget sker.
Det kan vi inte acceptera –Byggettans representantskap godtar inte detta!

LO-kongressen måste ställa sig bakom kravet att Lissabonfördraget inte ratificeras innan det är fastslaget att svenska kollektivavtal även i fortsättningen ska gälla alla som är verksamma på svensk arbetsmarknad.

LO måste agera mycket kraftfullare och självständigare i försvaret av avtalen och göra klart att inga försämringar får ske genom att de svenska kollektiv­avtalens värde försämras.

Vi anser inte heller att LO-ledningen i förhandlingarna med Svenskt Näringsliv om ett nytt huvudavtal, ska medverka till några försämringar i strejkrätten eller i rätten att vidta stridsåtgärder.

Uttalandet enhälligt antaget vid

Byggettans representantskapsmöte

Solna den 26 maj 2008


Jag har dessutom fortsatt min klappjakt på politruker - nu är jag elak men jag är LESS på att inte få svar på frågan - som vägrar svara. Senast här, i replik till Mats Engström. Det jag funderar på är om han ska fogas till listan över de där som inte svarar. Den börjar bli ganska lång, och inte vill de komma till Tensta och ta en morrondebatt om värdet av att sopa undan benen på den svenska fackföreningsrörelsen.
Jag har fortfarande svårt däremot att se hur en ratificering av Lissabonavatlet skulle stärka fackföreningsrörelsen i Europa. Det är möjligt - för här är texten mer än lovligt krånglig - att makten över lokala arbetsmarknadskonflikter istället kommer att läggas hos politikerna, men det betyder i detta nu att det blir marknadsförspråkarna som kommer att bestämma.
Låter det som en bra lösning?
Det tycker inte jag eller Byggettan.
Eftersom LO just nu uppmanar grannar till politiker att påverka dem är det väl inte mer än rätt att man också publicerar namnen på de som deltar i LO-kongressen, och ni kan lita på att deras ställningstagande i den här frågan kommer att bevakas på den här bloggen.